Všeobecné obchodní podmínky agentury Comtrans


Úvodní ustanovení:

 

Dohoda o vypracování překladu mezi překladatelskou agenturou Comtrans a zákazníkem vzniká na základě objednávky překladu zaslané emailem či písemně na naší adresu, akceptací kalkulace ceny překladu a termínu dodání a potvrzením objednávky překladatelskou agenturou.Předmět plnění

 

Předmětem plnění je zajištění překladatelských služeb uvedených v objednávce.Předání překladu

 

1. Překladatelská agentura se zavazuje vyhotovit překlad  ve sjednaném termínu, kvalitě a za domluvenou cenu. 
2.  Zákazník potvrdí přijetí vyhotoveného překladu emailem či písemně. Pokud není přijetí zakázky potvrzeno nebo urgováno, je překlad považován za v pořádku doručený. 
3. Za poskytnuté služby se Zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu.Cena za překlad

 

1. Cenová kalkulace je vyhotovena na základě platného ceníku uveřejněného na stránkách překladatelské agentury Comtrans nebo na základě individuální dohody potvrzené emailem či písemně.

2. Agentura vypracuje na základě zaslaného textu kalkulaci a stanoví termín dodání.

3. Cena je stanovena jako počet normostran v přeloženém textu (1800 znaků včetně mezer). 

4. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


Platební podmínky


1. Agentura vystaví na základě zhotoveného překladu fakturu se splatností 7 dnů ode dne jejího vystavení. Na základě individuální domluvy je možné dobu splatnosti stanovit dohodou.  
2. V případě první zakázky si agentura Comtrans vyhrazuje právo na vystavení zálohové faktury splatné předem.

 

 

 

 

 

 

 

Zachování důvěrnosti

 

Překladatelská agentura Comtrans bude považovat všechny informace, se kterými přijde do styku v rámci spolupráce se zákazníkem, za přísně důvěrné a jejich obsah nebude v žádném případě odkrývat třetím stranám. Reklamace

 

1. V případě nedostatků je zákazník povinen okamžitě a bez zbytečného odkladu kontaktovat překladatelskou agenturu Comtrans.  U tlumočení se tím myslí 3 pracovní dny od uskutečnění tlumočení a u překladů pak nejpozději do 30 dnů od odevzdání zakázky. Na opožděně uplatňovanou reklamaci nebude brán zřetel.  

2. Reklamace se uplatňuje vždy písemně a musí obsahovat upřesnění zakázky, důvod reklamace, množství a přesný popis druhu závad.
3. Překlad je nevyhovující v případě, že nebyl vypracován v souladu s objednávkou a v odpovídající kvalitě a ve sjednané lhůtě.
4. Překladatelská agentura má právo na zajištění nezávislého posudku reklamovaného textu.
5. Uzná-li překladatelská agentura reklamaci za odůvodněnou, provede na vlastní náklady korekturu a úpravu překladu a domluví se se zákazníkem na případné slevě z ceny překladu.
6. Řešení reklamace nemá vliv na splatnost vystavené faktury.
7. Za škodu způsobenou vadami zhotoveného překladu odpovídá překladatelská agentura pouze do celkové výše ceny zakázky.

Odstoupení od smlouvy

 

1. Zákazník i překladatelská agentura mohou odstoupit od smlouvy pouze ze závažných důvodů.
2. Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit písemně.
3. Překladatelská agentura Comtrans neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu nerealizování objednávky překladu, stane-li se tak z důvodů zásahu vyšší moci.
4. Jestliže je objednávka zrušena zákazníkem, je povinen uhradit již vypracovanou část překladu. Závěrečná ustanovení


Obchodní podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany.